Cách tính tiền lương làm thêm giờ mới nhất

Ngày 12 tháng 01 năm 2015, Chính phủ đã ban hành nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số nội thất dung của Bộ luât lao động số 10/2013/QH13. (Nghị định 05 với hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2015) về bí quyết tính Lương bổng làm cho thêm giờ, khiến việc vào ban đêm như sau:

1. Người lao động được trả lương làm cho thêm giờ theo Khoản 1 Điều 97 của Bộ luật Cần lao được quy định như sau:

a) Người lao động hưởng lương theo thời kì được trả lương làm cho thêm giờ khi khiến cho việc ngoại trừ thì giờ làm việc bình thường do người dùng lao động quy định theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động

b) Người lao động hưởng lương theo sản phẩm được trả lương khiến cho thêm giờ khi làm cho việc ngoại trừ ngày giờ làm cho việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoại trừ số lượng, khối lượng sản phẩm, công tác theo định mức lao động theo thỏa thuận có người dùng cần lao.

2. Lương thuởng khiến cho thêm giờ theo Khoản 1 Điều này được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công tác đang làm cho như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%.

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%.

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ mang hưởng lương, ít ra bằng 300%, chưa nói tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Cần lao đối có người cần lao hưởng lương theo ngày.

3. Người cần lao khiến cho việc vào ban đêm theo Khoản 2 Điều 97 của Bộ luật Cần lao, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% lương bổng tính theo đơn giá lương thuởng hoặc lương lậu thực trả theo công việc của ngày làm việc thường ngày.

4. Người lao động khiến cho thêm giờ vào ban đêm theo Khoản 3 Điều 97 của Bộ luật Lao động thì không tính việc trả lương theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% lương thuởng tính theo đơn giá tiền lương hoặc lương thuởng thực trả theo công tác khiến vào ban ngày của ngày khiến cho việc thường nhật hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày lễ, tết.

5. Người lao động khiến cho thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần quy định tại Điều 110 của Bộ luật Cần lao được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù lúc ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại Khoản 3 Điều 115 của Bộ luật Cần lao được trả lương làm cho thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

6. Lương lậu trả cho người cần lao lúc làm cho thêm giờ, khiến việc vào ban đêm quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này được tính tương ứng sở hữu hình thức trả lương quy định tại Điều 22 Nghị định này.

Bí quyết trả lương cho người cần lao làm cho thêm giờ

cach-tinh-luong-nguoi-lao-dong-3

Giả dụ khiến thêm vào ca ngày

một. Tính lương Cần lao khiến cho thêm theo thời gian:

Trường hợp công ty Việt sở hữu người cần lao làm cho thêm ngoài giờ tiêu chuẩn thì công ty phải trả lương làm cho thêm giờ theo công thức sau:

Lương lậu khiến thêm giờ  = Tiền lương giờ thực trả   x 150% hoặc 200% hoặc 300%  x Số giờ làm thêm

Tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở lương bổng thực trả của tháng mà người lao động khiến thêm giờ (trừ lương thuởng khiến thêm giờ, tiền lương trả thêm lúc khiến việc vào ban đêm, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác không có thuộc tính lương) chia cho số giờ thực tiễn làm cho việc trong tháng (ko đề cập số giờ khiến cho thêm) nhưng ko quá 200 giờ, đối mang công tác sở hữu điều kiện cần lao, môi trường lao động bình thường trừ 1 số trường hợp đặc thù do Chính phủ quy định thì được khiến cho thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm ( tham khảo thêm điều 4 Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013)

Ví dụ: Phương pháp tính tiền khiến cho thêm giờ cho lương theo thời kì

Một người lao động sở hữu tiền lương trong hợp đồng là 3,120,000 (làm việc trong điều kiện thường nhật, với số ngày khiến cho việc được đủ mang số ngày khiến việc của cơ quan tiêu chuẩn là 26 ngày/tháng). Tuy nhiên người lao động sở hữu khiến thêm 60 giờ nâng cao ca ngày thường trong tháng, và không sở hữu nâng cao ca buổi tối (10 giờ tối). Vậy lương lậu của người cần lao nhận được sẽ là:

Tiền lương giờ thực trả là = 3,120,000 đồng/26/8 = 15,000đ / giờ

Vậy bí quyết tính tiền khiến thêm giờ của người lao động sẽ là:

Tiền khiến thêm giờ ngày thường = 15,000 đồng x 150% x 60 giờ = một,350,000đ

2. Tính lương lao động khiến thêm theo sản phẩm:

Các công ty Việt có cần lao làm cho ăn lương theo sản phẩm, ví như ko kể giờ tiêu chuẩn mà doanh nghiệp mang yêu cầu làm thêm số lượng và khối lượng sản phẩm ko kể định mức hoặc các công tác phát sinh chưa xác định mang trong kế hoạch, mà bắt buộc người cần lao làm cho thêm giờ, thì đơn giá lương bổng của các sản phẩm làm thêm được trả tính như sau:

Ví như làm thêm vào ngày thường: bằng 150% so với đơn giá lương lậu sản phẩm thông thường làm cho trong giờ tiêu chuẩn

Nếu làm cho thêm vào ngày nghỉ hàng tuần: tính bằng 200% so sở hữu đơn giá tiền lương sản phẩm thường nhật làm cho trong giờ tiêu chuẩn

Nếu khiến cho thêm vào ngày lễ, ngày nghỉ với lương, thì tính bằng 300% so sở hữu đơn giá lương thuởng sản phẩm thường nhật khiến trong giờ tiêu chuẩn

Công thức tính lương lậu làm cho thêm giờ ăn theo sản phẩm:

Lương thuởng làm thêm giờ = Đơn giá lương bổng sản phẩm x Số lượng làm thêm x 150% hoặc 200% hoặc 300%

Thí dụ: Người lao động khiến cho được 2000 sản phẩm trong vòng một tháng có giá trị sản phẩm là 2000đ/sản phẩm. Để hoàn tất số lượng tiêu chuẩn, người cần lao thực hành 200 giờ khiến cho việc bình thường, và 60 giờ khiến thêm ngày thường. ( không nâng cao ca vào sau 10h tối). Vậy tiền lương của người lao động được tính như sau

Lương sản phẩm giờ = 2,000chiếc x 2,000đ / 260 giờ = 15,385đ

Lương sản phẩm giờ thường = 15,385đ x 200 giờ x 100% = 3,077,000đ

Lương sản phẩm thêm giờ = 15,385đ  x 60 giờ x 150% = một,384,650đ

Tổng lương tháng = 3,077,000đ 1,384,650đ = 4,461,650đ

cach-tinh-luong-nguoi-lao-dong

Ví như khiến thêm giờ vào ban đêm

một. Tính lương cần lao trả theo thời kì:

Sở hữu những người cần lao vào ban đêm, thì Lương bổng khiến cho vào ban đêm sẽ được tính là

Lương thuởng làm cho vào ban đêm = Tiền lương giờ thực trả x 130% x số giờ làm vào ban đêm

Ví như người cần lao khiến cho thêm giờ vào ban đêm, lương làm cho thêm sẽ được tính như sau

Lương bổng làm cho thêm giờ vào ban đêm = (Lương lậu làm cho vào ban đêm x 150% hoặc 200% hoặc 300%) (Tiền lương giờ thực trả x 20%)

Tính lương cần lao trả theo sản phẩm:

Nếu tổ chức Việt sở hữu người cần lao làm vào ban đêm, mà lương tính theo sản phẩm, thì phương pháp tính lương như sau:

Lương thuởng của sản phẩm khiến vào ban đêm = Đơn giá lương thuởng của sản phẩm làm vào ban đêm khiến trong giờ tiêu chuẩn vào ban ngày x 130% x Số giờ làm cho thêm vào ban đêm

Ví như doanh nghiệp Việt sở hữu người cần lao làm thêm vào ban đêm, và lương tính theo sản phẩm, thì cách tính lương làm thêm vào ban đêm của tổ chức ấy như sau:

Lương bổng của sản phẩm khiến thêm vào ban đêm = (Lương thuởng của sản phẩm khiến vào ban đêm x 150% hoặc 200% hoặc 300%)   (Đơn giá lương bổng của sản phẩm làm cho vào ban đêm khiến trong giờ tiêu chuẩn vào ban ngày x 20%)

Ví dụ: Cách tính lương người lao động khiến cho theo thời kì và khiến thêm vào ban đêm

1 người cần lao làm việc tại nhà máy may có mức lương cơ bản là 20,000 đồng/giờ thực trả. Ko kể giờ khiến việc tiêu chuẩn đủ với số giờ của cơ quan là 8 tiếng một ngày trong 26 ngày, người đấy làm nâng cao ca thêm 3 tiếng vào ban đêm vào ngày khiến cho việc thường nhật (được tính x 150%). Lương lậu khiến cho thêm giờ vào ban đêm của người lao động khi này sẽ được tính theo công thức:

Lương căn bản hàng tháng = 20,000đ x 8 x 26 = 4,160,000 đ

Lương làm cho thêm vào ban đêm = (20,000đ x 3 giờ x 130% x 150%) (20,000đ x 20%) = 121,000đ. Vậy một tháng lương làm thêm của người cần lao sẽ là 121,000 x 26 = 3,146,000 đ

cach-tinh-luong-nguoi-lao-dong-2

Quy định mới nhất về lương thuởng trong doanh nghiệp Việt trong năm

1. Mức lương tối thiểu vùng năm 2015: tăng từ 250.000 đến 400.000

Ngày 11 tháng 11 năm 2014 Chính phủ đã ban hành nghị định 103/2014/NĐ-CP nâng mức lương tối thiểu vùng 2015 như sau:

– Vùng 1: 3.100.000 đồng/tháng.
– Vùng 2: 2.750.000 đồng/tháng.
– Vùng 3: 2.400.000 đồng/tháng.
– Vùng 4: 2.150.000 đồng/tháng.

2. Tăng 8% lương cho đối tượng với thu nhập thấp:

Nghị quyết 78/2014/QH13  về dự toán ngân sách quốc gia năm 2015 của Quốc hội thực hiện điều chỉnh tăng 8% đối có lương hưu, trợ cấp ưu đãi người mang công và tiền lương đối sở hữu cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang mang thu nhập rẻ (hệ số lương từ 2,34 trở xuống) từ ngày 01/01/2015.

3. Nâng cao 8% lương hưu:

Từ ngày 01/01/2015, nâng cao thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối có các đối tượng sau: Cán bộ, công chức, nhân viên và người cần lao; lính, công an quần chúng (CAND) và người khiến cho công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng, Cán bộ xã, phường, thị trấn ,Người đang hưởng trợ cấp mất sức
nội thất dung trên được quy định tại Nghị định 09/2015/NĐ-CP và mang hiệu lực từ ngày 10/3/2015.

4. Bảo hiểm:

Mở mang đối tượng cần tham gia bảo hiểm thất nghiệp: Đối với người cần lao làm cho việc theo hiệp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc khăng khăng mang thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng theo quy định của Luật Việc khiến thuộc đối tượng bắt buộc tham dự bảo hiểm thất nghiệp.

Trong năm 2017 lương cơ sở tăng từ 1,21 triệu lên một,3 triệu mỗi tháng,.. >> Lương lậu năm 2017 sở hữu những đổi thay gì

Nguồn: tham khảo nghị định 05/2015/NĐ-CP

Wiki Bí quyết Khiến

Tham khảo thêm:

Bạn với thể quan tâm:

(Visited 17,002 times, 8 visits today)

https://sieuthidienco.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here