FIT đã bán xong 14,7 triệu cổ phiếu TSC ở vùng giá đỉnh nhiều năm của Nông nghiệp Cần Thơ

Sau giao dịch Tập đoàn FIT không còn nắm "quá bán" số cổ phần tại Nông nghiệp Cần Thơ.