Tài chính Hoàng Huy (TCH) đăng ký bán gần 10 triệu cổ phiếu quỹ

Đây là số cổ phiếu quỹ Tài chính Hoàng Huy mua vào từ đầu năm 2018.