Cổ phiếu ART của Chứng khoán BOS bị đình chỉ giao dịch

HNX cho biết nguyên nhân do Công ty tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi chứng khoán bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.