PHS: Miếng bánh chung ngành VLXD sẽ lớn hơn trong năm 2021 và tất cả đều có phần

Theo PHS, ngành VLXD có phát triển tương đối đồng bộ với ngành bất động sản (BĐS) và xây dựng hạ tầng, và PHS tin rằng ngành BĐS sẽ hồi phục trong năm 2021. Đồng thời, đầu tư công sẽ duy trì ở mức cao như năm 2020.