Không còn xả mạnh CTG, khối ngoại mua bán khá cân bằng

Trên HSX, khối ngoại hôm nay chỉ bán ròng khoảng 10,7 tỷ đồng...