Kỳ lân công nghệ đầu tiên của Việt Nam VNG chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị lên sàn UPCoM

Sau ngày 28/11/2022, VNG sẽ dừng mọi thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu cho đến ngày cổ phiếu được chính thức giao dịch trên sàn UpCom.