Lấy ý kiến tái cấp vốn lãi suất 0% cho khoản vay của Vietnam Airlines

Tổng số tiền tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng tối đa là 4.000 tỷ đồng, lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm...