Chủ tịch bán YEG trước khi cổ phiếu bị kiểm soát

Sau giao dịch, ông Tống giảm tỷ lệ sở hữu tại YEG xuống còn 7,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 24,72% vốn...