Thay đổi dễ thấy nhất trên iPhone 15

iPhone 15 dự kiến sẽ có đảo động thay vì tai thỏ như iPhone 14.