Đừng xem thường điều lệ công ty!

Kinh doanh là cả một hành trình dài của sự hợp tác, của các nguyên tắc phải được tuân thủ, của những cam kết với đội ngũ của mình cũng như với khách hàng. Điều lệ công ty là văn bản đầu tiên của doanh nghiệp thể hiện những cam kết này.