Để quản trị doanh nghiệp Việt ngang tầm quốc tế

Việc kết hợp một cách hài hoà giữa trí tuệ Việt và kinh nghiệm toàn cầu đã giúp Deloitte Private tạo nên sức mạnh tổng hợp để hỗ trợ các doanh nghiệp soi chiếu và nâng cao năng lực quản trị của chính mình trên con đường trở thành doanh nghiệp được quản trị tốt nhất (Best Managed Companies), ngang tầm quốc tế.