Hành trình trở thành nhà tư vấn chuyên nghiệp

Cá nhân muốn trở thành chuyên gia tư vấn doanh nghiệp sẽ phải trải qua một quá trình tích luỹ, rèn luyện nghiêm túc và bền bỉ.