Lượng trái phiếu huy động cho các dự án điện mặt trời năm 2020 cao gấp 3,5 lần

Các dự án điện mặt trời thu hút 30.000 tỷ đồng lượng vốn từ trái phiếu trong năm 2020, theo SSI.