Cổ đông lớn Khải Hoàn Land bán cổ phiếu thấp hơn 20% định giá

Kết quả đấu giá cổ phần phản ánh việc phần lớn vốn góp của các cổ đông đang được Khải Hoàn Land đầu tư vào 3 dự án bất động sản tại TP.HCM, Vũng Tàu và Phú Quốc, các dự án này đều đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý.