Đằng sau khoản lãi 2.000 tỷ đồng nhờ đánh giá lại tài sản của Kinh Bắc

Việc sử dụng phương pháp định giá lại tài sản để gia tăng lợi nhuận không cải thiện tình hình kinh doanh của Kinh Bắc bởi không có dòng tiền thực chảy về công ty. Trong nửa đầu năm nay, dòng tiền kinh doanh và đầu tư của Kinh Bắc đang giảm gần 1.500 tỷ đồng.