Bài học của REE sau thất bại trên thị trường chứng khoán năm 2008

Bài học đắt giá năm 2008 đã giúp REE thay đổi, công ty tái cấu trúc hoạt động, đẩy mạnh các lĩnh vực sản xuất kinh doanh lõi và giảm dần tỷ trọng vào đầu tư tài chính.