KIDO đặt mục tiêu bứt phá trong năm 2021

Tập đoàn KIDO vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021 dự kiến doanh thu thuần 11.500 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2020. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 800 tỷ đồng, tăng 91,5% so với năm 2020.