Nam Long dự kiến tăng trưởng 30% mỗi năm trong giai đoạn 2021 - 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021 để bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 và thông qua mục tiêu doanh số năm 2021 đạt 13.519 tỷ đồng, lợi nhuận 1152 tỷ đồng.