Doanh thu thuần của GELEX đạt 32.090 tỷ đồng

Kết thúc năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của GELEX đạt 32.090 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ 2021 và đạt 89% kế hoạch đặt ra.