Ngân hàng Thế giới: 4 điểm Việt Nam cần làm để tăng trưởng kinh tế bền vững

Để tăng trưởng kinh tế bền vững, Việt Nam cần tăng cường năng lực và kỹ năng cho người lao động và cán bộ quản lý.