Mỗi ngày thu hơn 4.500 tỷ đồng tiền thuế

Lũy kế 4 tháng đầu năm tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan Thuế quản lý đạt gần 50% dự toán.