Kinh doanh tụt dốc, âm nặng dòng tiền cùng nợ vay tăng liên tục, Fecon (FCN) vẫn trúng thầu nhiều dự án

Kinh doanh tụt dốc, Fecon tiếp tục gặp vấn đề lớn với dòng tiền. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2022 âm hơn 209 tỷ đồng.