Licogi 14 (L14) giải trình 5 phiên trần liên tiếp, khẳng định không tác động vào giá

Licogi 14 cũng khẳng định không bao giờ có tác động làm biến động tăng, giảm cổ phiếu gì làm ảnh hưởng đến thị trường, lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và quyền lợi của nhà đầu tư . Công ty luôn công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật.