Nam Long (NLG) dự chi tối đa 1.000 tỷ đồng mua cổ phiếu quỹ

Với 1.000 tỷ đồng, công ty có thể mua vào hơn 43,4 triệu cổ phiếu ở mức thị giá hiện tại 23.050 đồng/đơn vị.