Nhựa Đông Á (DAG) đặt kế hoạch lãi trước thuế năm nay là 22 tỷ đồng, không dự định trả cổ tức năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty cũng trình lên phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với tối đa 20 triệu cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng thu về 200 tỷ đồng.