Công ty Nước - Môi trường Bình Dương Biwase (BWE) muốn thâu tóm thêm một công ty ngành nước ở Long An

Số cổ phần dự kiến mua tương ứng với tỷ lệ sở hữu từ 20 - 100% cổ phần có quyền biểu quyết ở công ty LAW. Nếu thương vụ thành công, LAW sẽ trở thành công ty liên kết hoặc công ty con của Biwase.