Hà Nội phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 33 dự án

100% đại biểu tán thành thông phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 27 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng.