Kiên Giang: Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm của cán bộ trong xử lý công việc

UBND tỉnh Kiên Giang xử lý nghiêm minh những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.