Ninh Dương Lan Ngọc nhận “kết đắng” khi mời mọi người đề thơ

Ninh Dương Lan Ngọc vừa khiến người hôm mộ được một phen trổ tài đề thơ, dưới bài viết của mình.