Điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên ổn


Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển những khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ổn tới năm 2020.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa khu công nghiệp Vĩnh Khúc không gian 180 ha và khu công nghiệp Ngọc Long không gian 100 ha ra khỏi Quy hoạch lớn mạnh những khu công nghiệp cả nước tới năm 2020; bổ sung khu công nghiệp Im Mỹ diện tích 280 ha vào Quy hoạch vững mạnh những khu công nghiệp cả nước đến năm 2020.

Những khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được thực hiện theo Công văn số 1038/TTg-KTN ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh giấc Hưng Yên ổn kết hợp mang Bộ Tài nguyên và Môi trường để cập nhật vào điều chỉnh quy hoạch dùng đất đến năm 2020, kế hoạch tiêu dùng đất kỳ cuối 2016 – 2020 trình Chính phủ phê chuẩn, phê chuẩn theo quy định của Luật Đất đai.

Song song, chỉ đạo các cơ quan ảnh hưởng thực hành những thủ tục đưa khu công nghiệp Vĩnh Khúc và khu công nghiệp Ngọc Long ra khỏi quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật; hấp thu quan điểm của những Bộ, công ty thực hiện quy hoạch đã được duyệt y; chỉ đạo những cơ quan tương tác và chủ đầu tư xây dựng quy hoạch phân khu xây dựng, thực hành thủ tục đầu tư, có mặt trên thị trường khu công nghiệp theo từng giai đoạn ăn nhập có khả năng lôi kéo đầu tư và trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định hiện hành; thực hành giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của luật pháp về bảo vệ môi trường trong những khu công nghiệp; thực hiện việc chuyển đổi mục tiêu dùng đất theo quy định hiện hành; có giải pháp ổn định đời sống và sở hữu phương án tương trợ việc khiến cho, tập huấn nghề cho người dân bị thu hồi đất; khai triển xây dựng nhà ở công nhân và những công trình phúc lợi xã hội tại các khu công nghiệp để bảo đảm điều kiện sống, khiến việc của người lao động.


Như Chính

    Nguồn: Báo Đầu tư – baodautu.vn

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here