Hoạt động khai thác cảng và logistics tăng trưởng, Gemadept lãi quý II cao nhất 4 năm

01/08/2022 12:09

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ quý II tăng 103,4% lên gần 288 tỷ đồng.

Gemadept ( HoSE:GMD ) công bố BCTC hợp nhất quý II với doanh thu thuần tăng 30% lên 978 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng ít hơn với 25,3% lên gần 542 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 36,7% lên 436 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm 52% xuống gần 4 tỷ đồng, song chi phí tài chính tăng 22% lên 56 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 11,5% xuống 35 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 19% lên 85 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết tăng 43% lên 100 tỷ đồng; trong khi lợi nhuận từ hoạt động khác đạt gần 6 tỷ đồng, cải thiện từ mức âm 44,3 tỷ đồng cùng kỳ.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 103,4% lên gần 288 tỷ đồng, mức lợi nhuận cao nhất kể từ quý I/2018. Tuy nhiên, nếu chỉ tính lợi nhuận từ hoạt động chính, đây là mức kỷ lục của Gemadept, do mức lợi nhuận đột biến 1.268 tỷ đồng trong quý I/2018 hay 460 tỷ đồng trong quý II/2014 đến từ hoạt động tài chính nhờ việc thoái vốn ở các công ty con.

Hoạt động khai thác cảng và logistics tăng trưởng, Gemadept lãi quý II cao nhất 4 năm - Ảnh 1.

Đơn vị: Tỷ đồng

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần tăng 29% lên gần 1.857,8 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, nguồn thu từ hoạt động khai thác cảng chiếm 82,7% với 1.535,6 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp tăng từ 40,2% lên 42,4%

Doanh thu tài chính giảm hơn 73% xuống 8,2 tỷ đồng phần lớn do đơn vị không còn 23,7 tỷ đồng lãi thanh lý các khoản đầu tư. 6 tháng đầu năm nay, Gemadept có 6,9 tỷ đồng dự phòng các khoản đầu tư tài chính, trong khi cùng kỳ đơn vị hoàn nhập 6,6 tỷ đồng; theo đó chi phí tài chính tăng 22,3% lên 88,3 tỷ đồng.

Lợi nhuận trong công ty liên doanh, liên kết tăng 143% lên 225,5 tỷ đồng. Lãi thanh lý tài sản cố định giảm từ 12,1 tỷ đồng xuống 230,2 triệu đồng, nên thu nhập khác giảm 30,3% xuống 19,3 tỷ đồng. Trong khi đó, đơn vị không còn 49,8 tỷ đồng chi phí đầu tư không hiệu quả, nên chi phí khác giảm 96% xuống 2,3 tỷ đồng. Theo đó lợi nhuận khác là 17 tỷ đồng, cùng kỳ âm 30 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng gần 95% lên 561,6 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.714 đồng, cùng kỳ 881 đồng.

Trong năm 2022, Gemadept đặt kế hoạch kinh doanh gồm doanh thu 3.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 19% và 24% so với thực hiện năm 2021. Nếu thành công, đây cũng là mức lợi nhuận cao thứ hai trong lịch sử hoạt động của Gemadept, chỉ sau thành tích 2.182,1 tỷ đồng của năm 2018 nhờ nhượng vốn các công ty con. Sau 6 tháng đầu năm, đơn vị đạt 49% mục tiêu doanh thu và 72% chỉ tiêu lợi nhuận.

Hoạt động khai thác cảng và logistics tăng trưởng, Gemadept lãi quý II cao nhất 4 năm - Ảnh 2.

Đơn vị: Tỷ đồng.


Tính đến cuối quý II năm nay, Gemadept có 11.378,4 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 6%. Tài sản dài hạn là 9.354,8 tỷ đồng, chiếm 82,2%. Trong đó, 3.142,8 tỷ đồng là tài sản cố định.

Tài sản ngắn hạn là 2.023,6 tỷ đồng, tăng gần 20%. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 31,7% lên 1.109 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 25,5% lên 548 tỷ đồng, còn trả trước cho người bán ngắn hạn tăng 53% lên 253,2 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 7% lên 682,7 tỷ đồng. Khoản tương đương tiền (tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng) tăng 47,6% lên gần 305 tỷ đồng, trong khi tiền gửi ngân hàng giảm gần 12% xuống 362 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ vay tài chính là 1.980,8 tỷ đồng, đi ngang so với đầu năm. Nợ vay ngắn hạn giảm 12,4% xuống 753,4 tỷ đồng, còn nợ vay dài hạn tăng 15,7% lên 1.227,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 1.163,4 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 152,6 tỷ đồng, và vốn góp chủ sở hữu 3.013,8 tỷ đồng.

Bạn đang đọc bài viết "Hoạt động khai thác cảng và logistics tăng trưởng, Gemadept lãi quý II cao nhất 4 năm" tại chuyên mục Chứng khoán. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)