Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị có Ban chấp hành mới

12/05/2022 20:58

Ngày 12/5, thông tin từ Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị, Hội vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2024 thành công tốt đẹp.

Đến dự, chỉ đạo Đại hội có TS. Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và ông Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị có Ban chấp hành mới

Toàn cảnh đại hội.

Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ vừa qua, Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị khóa II đã bám sát các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong các văn bản: Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị (Khóa XIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam; Chỉ thị số 08-CT/TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới và Chỉ Thị số 06/CT-TU ngày 10/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia tỉnh trong tình hình mới nhờ đó, hoạt động của Hội đã có bước phát triển quan trọng cả về tổ chức bộ máy và số lượng hội viên, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phục vụ kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các cấp Hội đã tham gia tích cực công tác xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở góp phần giải quyết nhiều vấn đề xã hội đang đặt ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ II của Hội. Báo cáo cũng đã chỉ ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị có Ban chấp hành mới (Hình 2).

TS. Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội, TS. Nguyễn Văn Quyền ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội Luật gia tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Điển hình là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý đạt được nhiều kết quả tích cực nhất. Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cũng đề nghị cán bộ, hội viên Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị trong nhiệm kỳ tới cần phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ sau đây:

Một là, các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhất là các văn bản chỉ đạo của Đảng, nhà nước về công tác Hội Luật gia. Trong đó tập trung vào một số nội dung như: tiếp tục phát triển tổ chức Hội ở những nơi có đủ điều kiện; nâng cao chất lượng hội viên; Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở, giám sát việc giải quyết khiếu nại…

Hai là, sau Đại hội này, cần quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra đến toàn thể các cấp hội luật gia trong tỉnh, đến từng hội viên để các Nghị quyết này được thực hiện đồng bộ, thống nhất và thực sự phát huy tác dụng, hiệu quả trong thực tiễn. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện các Quy chế, chương trình, kế hoạch công tác nhằm củng cố về tổ chức, định hướng hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới.

Ba là, Chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền. Thực hiện tốt chế độ báo cáo, đề xuất với cấp ủy, chính quyền và các sở, ban, ngành trong tỉnh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh củng cố tổ chức, kiện toàn cán bộ làm công tác Hội, bảo đảm kinh phí cho Hội thực hiện nhiệm vụ được giao, hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động để Hội Luật gia phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp. Tăng cường phối hợp với MTTQVN địa phương và các tổ chức thành viên làm tốt công tác tư vấn, phản biện và tham gia giám sát việc thực thi pháp luật; kiến nghị với các cơ quan Nhà nước những vấn đề xây dựng và thực thi pháp luật, tham gia tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế ở địa phương.

Bốn là, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội Luật gia trong giai đoạn tiếp theo như: Tập trung tuyên truyền về kết quả Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII và quán triệt, triển khai thực hiện ngay sau khi có Chỉ thị mới; Tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá của người dân đối với hoạt động tư pháp” sau khi được Ban bí thư phê duyệt trong thời gian tới...

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị có Ban chấp hành mới (Hình 3).

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đánh giá cao vai trò của Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, ông Hoàng Nam cũng đã khẳng định vai trò to lớn của Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị đối với Đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song hoạt động của Hội Luật gia tỉnh ngày càng phong phú, đa dạng, chất lượng và hiệu quả không ngừng được nâng lên. Hội luôn bám sát đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương trong mọi hoạt động và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị có Ban chấp hành mới (Hình 4).

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Hội Luật gia tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, hội viên. Tích cực tham gia cùng Mặt trận Tổ quốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện chính sách, pháp luật đối với các văn bản quy phạm pháp luật, đề án của chính quyền địa phương. Tiếp tục phát huy năng lực, kiến thức, kinh nghiệm của hội viên trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; giải quyết khiếu nại; giám sát, phản biện xã hội. Chú trọng công tác hỗ trợ pháp lý cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người dân vùng vùng sâu, miền núi. Ban Thường vụ Tỉnh hội cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành để củng cố, phát triển tổ chức, phát triển hội viên, nhất là ở các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời cần nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào công cuộc đổi mới của đất nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2022 – 2024 gồm 16 luật gia, trong đó, Luật gia Hoàng Kỳ được bầu làm Chủ tịch.

Tạ Tốn - Lê Kông

Bạn đang đọc bài viết "Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị có Ban chấp hành mới" tại chuyên mục Tổng hợp. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)