Gần 1.600 tỷ đồng cổ tức sắp về tay cổ đông Đạm Phú Mỹ (DPM)

Dự kiến thời gian Đạm Phú Mỹ chi trả là trong quý 1/2023.