Định giá chứng khoán Việt Nam hợp lý, nhiều nhóm ngành đã về mức trước dịch Covid

Theo bà Nguyễn Hoài Phương, về định giá nhìn cả quá khứ và chiết khấu so với khu vực thì chứng khoán Việt Nam đang rất rẻ, đặc biệt đang thu hút dòng tiền nước ngoài.