Lãnh đạo yếu kém, mâu thuẫn nội bộ khiến cổ đông lớn của 1 doanh nghiệp phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để thay tướng

Cổ đông lớn đề nghị bãi nhiệm toàn bộ Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ hiện tại của CCV để bầu nhân sự mới.