Quản lý thanh khoản hướng tới phát triển bền vững

Quản lý nguồn vốn là một khái niệm tương đối mới ở Việt Nam. Tuy nhiên, sự tăng trưởng mạnh mẽ trong vài năm qua đã thúc đẩy doanh nghiệp tiến tới việc chuyển đổi phương thức quản lý tài chính. Mặc dù chưa có bộ phận ngân quỹ chuyên trách, các doanh nghiệp có thể vẫn sẽ luôn có nhu cầu thanh toán cho nhà cung cấp, thu tiền mặt và quản lý các mối quan hệ với ngân hàng.