Cần thu hẹp "giãn cách số" giữa thành phố lớn và các địa phương

Việc hỗ trợ chuyển đổi số ở địa phương là nhu cầu cấp thiết khi chuyển đổi số trong hoạt động thương mại là một hạt nhân để chuyển đổi số kinh tế trong tương lai.