Doanh nghiệp lúng túng với chuyển đổi số

Để chuyển đổi số thành công thì cần làm tốt ba nền tảng gồm: tư duy và văn hoá số; tối ưu quy trình thích ứng với nền tảng số; công nghệ phù hợp.