BCG Land bảo lãnh thanh toán 3.000 tỷ đồng trái phiếu Helios

Số tiền Công ty Helios huy động được dự kiến sẽ dùng để tăng quy mô vốn, phát triển các dự án bất động sản.