Mắc 2 bệnh hiếm cùng lúc, bác sĩ trẻ quyết tâm giúp đỡ trẻ em đồng cảnh ngộ

Mắc bệnh mù màu và động kinh nhạy cảm với ánh sáng, nam bác sĩ trẻ quyết tâm giúp đỡ trẻ em đồng cảnh ngộ.