Tỉnh được cả đối tác cung ứng của Apple và Samsung đặt nhà máy sản xuất có gì nổi bật?

Tỉnh được cả đối tác cung ứng của Apple và Samsung đặt nhà máy sản xuất nằm tại khu vực phía Bắc.