Năm 2023, những vị trí nào sẽ có mức lương trên 200 triệu đồng/tháng?

Tùy thuộc vào số năm kinh nghiệm, năng lực và vị trí của nhân sự mà người lao động có những mức lương khác nhau.