Đề xuất giao VEC tự cân đối vốn, mở rộng cao tốc Tp. HCM - Long Thành

Trong bối cảnh không thể bố trí ngân sách nhà nước, Bộ GTVT ủng hộ phương án giao VEC cân đối vốn mở rộng cao tốc Tp.HCM - Long Thành.