Sau việc "biển người" ở chùa Tam Chúc, Bộ Văn hoá, Giáo hội Phật giáo chỉ đạo gấp phòng, chống dịch Covid-19

Sau việc "biển người" người đổ về chùa Tam Chúc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã yêu cầu các Trụ trì, các Ban Quản trị tự viện tiếp tục nâng cao các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.