Báo cáo tài chính bất thường của Ngọc Thiên Global

Báo cáo tài chính năm 2021 của Ngọc Thiên Global ghi nhận những khoản phải thu - phải trả bất thường lên đến hơn 10.000 tỷ đồng của cùng một nhóm công ty nhưng đơn vị kiểm toán không có đầy đủ bằng chứng để đưa ra ý kiến về tính đúng đắn của các con số này.

Từ đầu năm đến nay, Công ty Tập đoàn Ngọc Thiên Global đã huy động gần 1.000 tỷ đồng thông qua hai đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ có kỳ hạn 3 năm. Năm ngoái, doanh nghiệp này cũng phát hành một đợt trái phiếu khác trị giá 300 tỷ đồng.

Được thành lập năm 2005, Ngọc Thiên Global giới thiệu mình chuyên về buôn bán kim loại, xử lý chất thải nguy hại – tái chế kim loại màu: chì, nhôm, đồng, kẽm… Đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực đầu tư tài chính, bất động sản, khoáng sản và vật liệu xây dựng.

Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty mới được công bố cho thấy, doanh thu gần 12.000 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với năm 2020. Dù doanh thu tăng vọt, lợi nhuận công ty chỉ vỏn vẹn 8 tỷ đồng, tăng 2 tỷ đồng so với trước đó. Công ty không có thuyết minh chi tiết về cơ cấu doan thu trong từng lĩnh vực.

Không chỉ doanh thu tăng mạnh, quy mô tài sản của Ngọc Thiên Global cũng có biến động lớn trong năm ngoái. Tổng tài sản tính tới cuối năm 2021 của công ty lên tới hơn 15.183 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với năm 2020.

Thay đổi lớn nhất nằm ở các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng hơn 10.700 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần. Ngoài ra, một khoản tạm ứng cũng tăng bất thường lên tới gần 2.400 tỷ đồng trong năm ngoái.

Danh sách các bên phải thu của Ngọc Thiên Global và các công ty con tập trung vào một nhóm công ty gồm: Công ty Trung Thành, Công ty Thuận Toan, Công ty Tùng Bách, Công ty Thái Bình Việt Nam, Công ty Win Group....

Để “cân đối” trên báo cáo tài chính, Ngọc Thiên Global cũng ghi nhận một khoản phải trả người bán ngắn hạn hơn 10.200 tỷ đồng, tăng gần 10 lần so với cùng kỳ. Điều đặc biệt là các khoản phải trả cũng được ghi nhận phần lớn với chính các công ty phát sinh các khoản phải thu bên trên.

Ngoài ra, công ty còn ghi nhận hơn 1.700 tỷ đồng cổ đông đóng góp chờ tăng vốn. Vốn điều lệ đến cuối năm ngoái của công ty là 990 tỷ đồng.

Với các con số phải thu - phải trả đột biến này, Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) – đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Ngọc Thiên Global đã đưa ra ý kiến ngoại trừ.

Cơ sở để kiểm toán đưa ra ý kiến là, công ty chưa thực hiện đối chiếu đầy đủ số dư các khoản nợ phải thu và phải trả tại thời điểm 31/12/2021. Công ty kiểm toán đã áp dụng các thủ tục kiểm toán dể xem xét các số dư này, tuy nhiên AVA không có được đầy đủ bằng chứng cần thiết để đưa ý kiến về tính đúng đắn của số dư các khoản công nợ này.

Đồng thời công ty kiểm toán không được tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt, hàng tồn kho và tài sản cố định của công ty tại thời điểm 31/12/2021. Thủ tục kiểm toán thay thế mà AVA thực hiện không đảm bảo thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp. Theo đó, kiểm toán không đưa ra ý kiến về tính hiện hữu của các khoản mục nêu trên cũng như ảnh hưởng (nếu có) đến các khoản mục khác có liên quan được trình bày trên báo cáo tài chính hợp nhất của công ty.

Cuối cùng, ngoại trừ báo cáo tài chính của Công ty TNHH Ngọc Thiên, báo cáo của 9 công ty con khác còn lại trong báo cáo tài chính hợp nhất của Ngọc Thiên Global đều chưa được kiểm toán.

Link nội dung: https://dvt.vn/index.php/bao-cao-tai-chinh-bat-thuong-cua-ngoc-thien-global-a117319.html