Ngành chăn nuôi heo gặp khó, lãi năm 2022 của Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) chỉ đạt 292 tỷ đồng

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của BAF đạt hơn 7.000 tỷ đồng, giảm 32%; lợi nhuận sau thuế ở mức 292,9 tỷ đồng, giảm 9% so với năm 2021.

Báo cáo tài chính quý IV/2022 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã: BAF) ghi nhận 2.158 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 60,2% so với cùng kỳ. 

Doanh thu tài chính giảm về 4 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm nhẹ lùi về 25,42 tỷ đồng; trong khi đó chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 78,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 20,75 tỷ đồng lên 47,14 tỷ đồng.

Kết quả lợi nhuận sau thuế ghi nhận 6,73 tỷ đồng, giảm 91,2% so với cùng kỳ.

Ngành chăn nuôi heo gặp khó, lãi năm 2022 của Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) chỉ đạt 292 tỷ đồng - Ảnh 1

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của BAF đạt hơn 7.000 tỷ đồng, giảm 32% so với năm trước. Trong đó, doanh thu từ bán nông sản hơn 5.700 tỷ đồng, giảm 40%; doanh thu hoạt động chăn nuôi hơn 1.300 tỷ đồng, tăng 72%.

Trong các khoản chi phí, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 72,5 tỷ đồng và 83 tỷ đồng, tăng lần lượt 361% và 53%. Ngược lại, chi phí tài chính giảm 20% xuống còn gần 26 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí và thuế, công ty lãi ròng ở mức 292,9 tỷ đồng, giảm 9% so với năm 2021.

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu giảm 43% về 5.950 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 24,8% lên 402 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm, công ty không hoàn thành kế hoạch mà chỉ đạt 72,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Về dòng tiền, trong năm 2022, BAF Việt Nam ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 203,8 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 207,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 768,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 792,7 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Về cơ cấu tài chính, tổng tài sản tính đến cuối năm 2022 hơn 4.900 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu tăng 20% lên hơn 1.740 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả giảm 21% còn hơn 3.160 tỷ đồng. Trong năm, vốn góp của chủ sở hữu tăng thêm hơn 655 tỷ đồng. 

Về nợ, tính tới cuối năm 2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 486% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 792,7 tỷ đồng lên 955,8 tỷ đồng và chiếm 19,5% tổng nguồn vốn trong khi đầu năm chỉ chiếm 3% tổng nguồn vốn.

Link nội dung: https://dvt.vn/index.php/nganh-chan-nuoi-heo-gap-kho-lai-nam-2022-cua-nong-nghiep-baf-viet-nam-baf-chi-dat-292-ty-dong-a127537.html