17 Ủy viên ủy ban Thường vụ Quốc hội được kiện toàn sau kỳ họp 11

Sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, 17 Ủy viên ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được kiện toàn.

Sự kiện - 17 Ủy viên ủy ban Thường vụ Quốc hội được kiện toàn sau kỳ họp 11

Link nội dung: https://dvt.vn/index.php/17-uy-vien-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-duoc-kien-toan-sau-ky-hop-11-a83678.html