Bộ máy Chính phủ sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, bộ máy Chính phủ được kiện toàn với 28 nhân sự.

Sự kiện - Bộ máy Chính phủ sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Link nội dung: https://dvt.vn/index.php/bo-may-chinh-phu-sau-ky-hop-thu-11-quoc-hoi-khoa-xiv-a83703.html