Hai doanh nghiệp bị UBCKNN xử phạt hàng trăm triệu do không thể tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và chậm công bố thông tin

Công trình giao thông Đồng Nai bị xử phạt 70 triệu đồng trong khi Tân Phú Việt Nam chịu mức phạt hành chính 210 triệu đồng

Ngày 28/9, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai (mã chứng khoán: DGT).

Cụ thể, Công trình giao thông Đồng Nai bị xử phạt 70 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nguyên nhân do doanh nghiệp đã công bố thông tin không đúng thời trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) và trang thông tin điện tử của Công ty: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I, Quý II/2021; CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Công ty: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 28/NQ-HĐQT ngày 20/5/2021 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT của ông Trần Ngọc Minh và bổ nhiệm ông Trần Quang Tuấn làm Phó Chủ tịch HĐQT; CBTT không đúng thời hạn đến HNX nội dung CBTT định kỳ 06 tháng và năm 2021về tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu của đợt chào bán trái phiếu 200 tỷ đồng năm 2019.

Cũng trong ngày 28/9, UBCKNN cũng ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam (mã chứng khoán: TPP).

Tổng cộng số tiền Tân Phú Việt Nam bị xử phạt là 210 triệu đồng.

Trong đó, Tân Phú bị phạt tiền 15 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính khi không quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác. Trong thời kỳ thanh tra, quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam chưa có nội dung về việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn bị phạt tiền 125 triệu đồng với vi phạm không đảm bảo thành viên Ủy ban kiểm toán đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và không thuộc các trường hợp pháp luật quy định. Theo đó trong thời kỳ thanh tra, ông Ngô Đức Trung là thành viên Uỷ ban kiểm toán đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam.

Mặt khác, TPP bị phạt tiền 70 triệu đồng khi công bố thông tin không đúng thời hạn tới Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với nội dung công bố thông tin định kỳ 06 tháng năm 2021 về báo cáo tài chính trong kỳ, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu trong kỳ, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu trong kỳ; nội dung công bố thông tin về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn tại ngày 12/4/2022 theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 31 và điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Link nội dung: https://dvt.vn/hai-doanh-nghiep-bi-ubcknn-xu-phat-hang-tram-trieu-do-khong-the-to-chuc-dhdcd-truc-tuyen-va-cham-cong-bo-thong-tin-a117660.html