Công ty Vinare (VNR) hao hụt lãi quý III/2022 tới 24% so với cùng kỳ

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu VNR đạt gần 1.796 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 251,7 tỷ đồng.

Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare, mã CK: VNR) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2022 với doanh thu thuần đạt hơn 387 tỷ đồng, giảm 1% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ phần hoàn nhập dự phòng giảm.

Đáng chú ý, lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm của VNR 3 tháng gần nhất tăng gấp 2,6 lần cùng kỳ, đạt hơn 68 tỷ đồng. Nguyên nhân do chi phí bồi thường bảo hiểm và chi phí khác cùng giảm 13%.

Cùng lúc đó, hoạt động tài chính có lợi nhuận giảm đến 65% so cùng kỳ về còn gần 35 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lùi về 71,5 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả kinh doanh của Vinare quý III/2022. Kết quả kinh doanh của Vinare quý III/2022.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu VNR đạt gần 1.796 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 251,7 tỷ đồng đi lùi 9% so cùng kỳ. Với kết quả này, so với kế hoạch đề ra, công ty đã thực hiện được 71% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Tính đến ngày 30/9/2022, tổng tài sản của VNR tăng 4% so với đầu năm, đạt hơn 7.434 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn gần 2.733 tỷ đồng, tăng 7%; đầu tư tài chính dài hạn giảm 13%, còn hơn 1.452 tỷ đồng.

Nợ phải trả phần lớn đều là nợ ngắn hạn, chủ yếu là khoản dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm gần 3.079 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Tổng vốn chủ sở hữu tăng 49 tỷ đồng so với hồi đầu năm, đạt 3.334 tỷ đồng.

Link nội dung: https://dvt.vn/cong-ty-vinare-vnr-hao-hut-lai-quy-iii2022-toi-24-so-voi-cung-ky-a120898.html