Hà Nội thông qua 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

HĐND Tp.Hà Nội thông qua 22 chỉ tiêu phát triên kinh tế - xã hội 2023, trong đó tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng khoảng 7%.

Sáng 8/12, tại Kỳ họp thứ 10 HĐND Tp..Hà Nội khóa XVI, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND Tp. đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

HĐND Tp. thông qua 22 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng khoảng 7,0%; GRDP/người khoảng 150 triệu đồng; Vốn đầu tư thực hiện tăng 10,5%; Kim ngạch xuất khẩu tăng 6%; Kiểm soát chỉ số giá dưới 4,5%...

Sự kiện - Hà Nội thông qua 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Các đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết.

HĐND Tp. cũng thông qua 10 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tập trung thực hiện trong năm 2023. Trong đó, giữ vững ổn định và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng; tiếp tục cơ cấu lại kinh tế Thủ đô, phát triển các mô hình kinh tế mới; chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân...

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, các hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp; Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu;

Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; Đẩy nhanh công tác quy hoạch; Tiếp tục cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu…

Tiếp đó, HĐND Tp đã thông qua Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ ngân sách Tp.Hà Nội và tỉ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2023-2025.

Sự kiện - Hà Nội thông qua 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 (Hình 2).

Quang cảnh kỳ họp.

Mục tiêu tổng quát năm 2023 là giữ vững ổn định và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng.

Tiếp tục cơ cấu lại kinh tế Thủ đô; củng cố, phát triển các động lực tăng trưởng mới; nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của kinh tế Thủ đô.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu đột phá. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, giáo dục; Kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh; Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Đồng thời, tiếp tục cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền số, nâng cao thứ hạng các chỉ số PCI, PAR Index, PAPI, SIPAS.

Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Chủ tọa kỳ họp thống nhất đề nghị UBND Tp. rà soát, bổ sung nội dung giải trình về Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2023, làm cơ sở để các Ban và đại biểu HĐND tiếp tục xem xét, thảo luận trước khi quyết nghị tại Kỳ họp này.

Link nội dung: https://dvt.vn/ha-noi-thong-qua-22-chi-tieu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2023-a122371.html