Dự thảo: Tỷ lệ sở hữu tối đa của cá nhân tại ngân hàng giảm xuống 3%

Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) đang được lấy ý kiến đưa ra nhiều quy định theo hướng siết chặt hơn nữa hoạt động cho vay sân sau và hạn chế tình trạng sở hữu chéo trong ngành ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa lấy ý kiến về dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) và dự kiến thông qua vào kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).

Một trong những thay đổi đáng chú ý của sự thảo luật mới là việc điều chỉnh các tỷ lệ cấp tín dụng tối đa và tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa nhằm kiểm soát chặt hơn tình trạng sở hữu chéo và lạm quyền cấp tín dụng cho một nhóm cổ đông tại nhà băng.

Cụ thể, dư nợ cấp tín dụng tối đa đối với một khách hàng dự kiến giảm từ mức 15% như hiện hành xuống còn 10%, tính trên vốn tự có nhà băng.

Tổng dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan không được vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng thương mại, giảm so với quy định hiện hành là 25%.

Trường hợp đặc biệt, để thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà khả năng hợp vốn của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa đáp ứng được nhu cầu của một khách hàng thì Thủ tướng Chính phủ quyết định mức cấp tín dụng tối đa vượt quá các giới hạn quy định đối với từng trường hợp cụ thể.

Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt quá các giới hạn quy định.

Về tỷ lệ sở hữu cổ phần, một cá nhân dự kiến không được sở hữu quá 3% vốn điều lệ một tổ chức tín dụng (quy định hiện nay là 5%).

Một cổ đông là tổ chức không được sở hữu vượt quá 10% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng (hiện tại là 15%), trừ ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt hoặc sở hữu của nhà nước tại ngân hàng. Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhóm cổ đông và người liên quan cũng được đề xuất giảm từ 20% xuống 15%.

Những quy định theo hướng chặt chẽ hơn về sở hữu ngân hàng là quan điểm từ đầu khi xây dựng Luật tổ chức tín dụng sửa đổi. Theo đó, NHNN cho biết những quy định mới nhằm kiểm soát hoạt động tín dụng, chống thao túng, lợi ích nhóm, sở hữu chéo, kịp thời phát hiện và có chế tài xử lý nghiêm các vi phạm, bao gồm cả quản lý, phê duyệt nhân sự quản trị điều hành của tổ chức tín dụng.

Link nội dung: https://dvt.vn/du-thao-ty-le-so-huu-toi-da-cua-ca-nhan-tai-ngan-hang-giam-xuong-3-a131106.html