Mô tả công việc Phòng Kinh doanh - Bán hàng

Phòng Kinh doanh là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc về công tác bán các sản phẩm & dịch vụ của Công ty, công tác nghiên cứu & phát triển sản phẩm, phát triển thị trường, công tác xây dựng & phát triển mối quan hệ khách hàng. Sau đây là chức năng, nhiệm vụ và biểu mẫu mô tả công việc phòng kinh doanh bán hàng đầy đủ chi tiết các bạn có thể tải file mô tả công việc phòng kinh doanh về và chỉnh sửa lại theo ngành nghề yêu cầu của công ty.
Mô tả công việc Phòng Kinh doanh - Bán hàng
Mô tả công việc Phòng Kinh doanh - Bán hàng)

Chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh

Chức năng của phòng kinh doanh

Phòng Kinh doanh là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc về công tác bán các sản phẩm & dịch vụ của Công ty (cho vay, bảo lãnh, các hình thức cấp tín dụng khác, huy động vốn trên thị trường 1, dịch vụ tư vấn thanh toán quốc tế, dịch vụ tư vấn tài chính, đầu tư góp vốn, liên doanh liên kết, chào bán sản phẩm kinh doanh ngoại tệ trừ trên thị trường liên ngân hàng); công tác nghiên cứu & phát triển sản phẩm, phát triển thị trường; công tác xây dựng & phát triển mối quan hệ khách hàng. Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về các hoạt động đó trong nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Nhiệm vụ của phòng kinh doanh

Nhiệm vụ chung

Lĩnh vực Quan hệ khách hàng

Lĩnh vực Tư vấn Tài chính và Phát triển sản phẩm

Sơ đồ tổ chức phòng kinh doanh

Sơ đồ tổ chức phòng kinh doanh
Sơ đồ tổ chức phòng kinh doanh)

Biểu mẫu mô tả công việc phòng kinh doanh

Mô tả công việc Giám đốc bán hàng

 1. Trách nhiệm:

 1. Quyền hạn:

 1. Tiêu chuẩn công việc:

DOWNLOAD FILE .DOC >>> Mô tả công việc Giám đốc bán hàng

Mô tả công việc Giám đốc chi nhánh

 1. Trách nhiệm:

 1. Quyền hạn:

 1. Báo cáo uỷ quyền:

 1. Tiêu chuẩn công việc:

DOWNLOAD FILE .DOC >>> Mô tả công việc Giám đốc chi nhánh

Mô tả công việc Trưởng phòng bán hàng

 1. Trách nhiệm :

 1. Quyền hạn:

 1. Mối quan hệ của trưởng phòng bán hàng:

Quan hệ bên trong:
 1. Tiêu chuẩn công việc:

DOWNLOAD FILE .DOC >>> 1.2.4 Mô tả công việc Trưởng phòng bán hàng

Mô tả công việc Trưởng kênh đại lý

 1. Trách nhiệm:

Doanh thu bán hàng: Quản lý nhân sự: Quản lý hàng hoá: Quản lý vật dụng và thiết lập mối quan hệ tại đại lý: Nghiên cứu thị trường, khách hàng: Các công việc khác:
 1. Quyền hạn:

 1. Các chế độ báo cáo:

 1. Tiêu chuẩn công việc:

DOWNLOAD FILE .DOC >>> 1.2.5 Mô tả công việc Trưởng kênh đại lý

Mô tả công việc giám sát bán hàng đại lý

 1. Trách nhiệm:

 1. Báo cáo uỷ quyền:

 1. Tiêu chuẩn công việc.

DOWNLOAD FILE .DOC >>>1.2.6 Mô tả công việc giám sát bán hàng đại lý

Mô tả công việc Trưởng kênh siêu thị

 1. Trách nhiệm:

Doanh thu bán hàng: Quản lý nhân sự: Quản Lý Hàng Hoá: Quản lý vật dụng và thiết lập mối quan hệ tại siêu thị/Cửa hàng: Nghiên Cứu Thị Trường, Khách Hàng: Các công việc khác:
 1. Quyền hạn:

 1. Các chế độ báo cáo:

 1. Tiêu chuẩn công việc:

DOWNLOAD FILE .DOC >>> 1.2.7 Mô tả công việc Trưởng kênh siêu thị

Mô tả công việc giám sát bán hàng siêu thị

 1. Trách nhiệm:

Doanh thu bán hàng: Quản lý nhân sự: Quản Lý Hàng Hoá: Quản lý vật dụng và thiết lập mối quan hệ tại siêu thị/Cửa hàng: Nghiên Cứu Thị Trường, Khách Hàng: Các công việc khác:
 1. Quyền hạn:

 1. Các chế độ báo cáo:

 1. Tiêu chuẩn công việc:

DOWNLOAD FILE .DOC >>> 1.2.8 Mô tả công việc giám sát bán hàng siêu thị

Mô tả công việc nhân viên bán hàng siêu thị

 1. Trách nhiệm:

Doanh thu bán hàng: Quản lý nhân sự: Quản Lý Hàng Hoá: Quản lý vật dụng và thiết lập mối quan hệ tại siêu thị/Cửa hàng: Nghiên Cứu Thị Trường, Khách Hàng: Các công việc khác:
 1. Quyền hạn:

 1. Các chế độ báo cáo:

 1. Tiêu chuẩn công việc:

DOWNLOAD FILE .DOC >>> 1.2.9 Mô tả công việc nhân viên bán hàng siêu thị

Mô tả công việc Trưởng kênh bán lẻ

 1. Trách nhiệm:

Doanh thu bán hàng: Quản lý nhân sự: Quản Lý Hàng Hoá: Quản lý vật dụng và thiết lập mối quan hệ tại siêu thị/Cửa hàng: Nghiên Cứu Thị Trường, Khách Hàng: Các công việc khác:
 1. Quyền hạn:

 1. Các chế độ báo cáo:

 1. Tiêu chuẩn công việc:

DOWNLOAD FILE .DOC >>> 1.2.10 Mô tả công việc Trưởng kênh bán lẻ

Mô tả công việc cửa hàng Trưởng

 1. Nhiệm vụ:

Quản lý nhân viên bán hàng: Theo dõi, giám sát tình hình bán hàng: Quản lý cửa hàng: Nghiên cứu thị trường, khách hàng: Nhiệm vụ khác:
 1. Quyền hạn:

 1. Báo cáo uỷ quyền:

 1. Tiêu chuẩn công việc:

DOWNLOAD FILE .DOC >>> 1.2.11 Mô tả công việc cửa hàng Trưởng

Mô tả công việc nhân viên bán hàng cửa hàng

 1. Trách nhiệm:

 1. Quyền hạn:

 1. Báo cáo uỷ quyền:

 1. Tiêu chuẩn công việc

DOWNLOAD FILE .DOC >>> 1.2.12 Mô tả công việc nhân viên bán hàng cửa hàng

Mô tả công việc nhân viên tiếp tân cửa hàng

 1. Nhiệm vụ:
DOWNLOAD FILE .DOC >>> 1.2.13 Mô tả công việc nhân viên tiếp tân cửa hàng

Mô tả công việc trưởng nhóm kinh doanh

 1. Trách nhiệm:

 1. Quyền hạn:

 1. Báo cáo uỷ quyền:

Báo cáo công việc trực tiếp cho Trưởng phòng bán hàng, vắng mắt thì uỷ quyền lại cho nhân viên trực thuộc.
 1. Tiêu chuẩn công việc:

DOWNLOAD FILE .DOC >>> 1.2.14 Mô tả công việc trưởng nhóm kinh doanh

Mô tả công việc nhân viên kinh doanh

 1. Nhiệm vụ:

 1. Quyền hạn:

Đề xuất phương án thực hiện hợp đồng với khách hàng, đế xuất các phương án tiếp can khách hàng hiệu quả.
 1. Báo cáo uỷ quyền:

Báo cáo công việc trực tiếp Trưởng kênh bán hàng.
 1. Tiêu chuẩn công việc:

DOWNLOAD FILE .DOC >>> 1.2.15 Mô tả công việc nhân viên kinh doanh

Mô tả công việc trưởng bộ phận dịch vụ khách hàng

 1. Trách nhiệm:

  • Tổ chức ghi nhận, tổng hợp ý kiến khiếu nại của khách hàng, tổ chức việc phân tích nguyên nhân, hành động khắc phục phòng ngừa và theo dõi quá trình thực hiện. Hàng năng tổng kết hoạt động khiếu nại của khách hàng, phân tích chỉ số khiếu nại.
  • Tổ chức và xây dựng các kênh thông tin để khách hàng có thể tiếp can dễ dàng các thông tin về công ty, tính năng sản phẩm, giá cả , phương thức thanh toán…
  • Định kỳ hàng năm đánh giá mức độ, hiệu quả của các kênh thông tin cho khách hàng, báo cáo TP bán hàng.
  • Phội hợp với TP marketing thực hiện các chương trình quảng cáo khuyến mãi theo yêu cầu của công ty, phân công của TP bán hàng.
  • Tổ chức thực hiện các cuộc thăm hỏi khách hàng. Lập báo cáo phân tích ý kiến của khách hàng để cải tiến công việc.
  • Chủ trì trong việc chuẩn bị quà, tặng quà cho từng khách hàng trong các dịp đặc biệt.
  • Theo dõi kế hoạch bảo hành sản phẩm, kiểm tra kế hoạch bảo hành, hoạt động bảo hành, hoạt động bảo trì sửa chữa để nắm được mức thoã mãn của công ty với hoạt động này.
  • Thực hiện đo lường mức thoả mãn của khách hàng 2 lần/năm. Báo cáo kết quả Trưởng phòng bán hàng.
  • Lập kế hoạch ngân sách chăm sóc khách hàng hàng năm trình Trưởng phòng bán hàng xem xét và đề xuất BGĐ thông qua. Tổ chức thực hiện theo ngân sách chăm sóc khách hàng.
  • Thực hiện các công việc khác do TP bán hàng giao.
 1. Quyền hạn:

  • Đề xuất các biện pháp khen thưởng, kỷ luật và quản lý nhân viên.
  • Chủ động sắp xếp lịch và cho nhân viên nghỉ ốm…
  • Đề xuất các chi phí, ngân sách thuộc quyền quản lý.
  • Chủ động đề xuất các phương án chăm sóc khách hàng hiệu quả trong từng thời kỳ
 1. Báo cáo và uỷ quyền.

Báo cáo công việc cho Trưởng phòng bán hàng.
 1. Tiêu chuẩn công việc:

DOWNLOAD FILE .DOC >>> 1.2.16 Mô tả công việc trưởng bộ phận dịch vụ khách hàng

Mô tả công việc nhân viên chăm sóc khách hàng

 1. Trách nhiệm:

 1. Quyền hạn:

 1. Báo cáo uỷ quyền:

Báo cáo công việc trực tiếp Trường bộ phận dịch vụ khách hàng.

4. Tiêu chuẩn công việc:

DOWNLOAD FILE .DOC >>> 1.2.17 Mô tả công việc nhân viên chăm sóc khách hàng

KẾT

Trên đây là tổng hợp chức năng nhiệm vụ và các biểu mẫu mô tả công việc phòng Kinh doanh - bán hàng, các bạn có thể tải về và chỉnh sửa lại cho phù hợp với nhu cầu của công ty, ngành nghề hoạt động.  

Link nội dung: https://dvt.vn/mo-ta-cong-viec-phong-kinh-doanh-ban-hang-a73801.html